Το ‘dream team’ της καινοτομίας

Η καινοτομία είναι προϋπόθεση για την επιβίωση των επιχειρήσεων στο σύγχρονο, διασυνδεδεμένο κόσμο

Image for post
Image for post

Στόχοι και αρμοδιότητες

Διαμόρφωση της στρατηγικής της καινοτομίας

Διαμόρφωση του πλαισίου καινοτομίας

Διαμόρφωση του ‘πυρήνα καινοτομίας’

Αποτελεσματική επικοινωνία

Συνεχή βελτίωση και προσαρμογή

Σύνδεση με την επιχείρηση

Η σύνθεση της ομάδας

Written by

Author of https://www.theinnovationmode.com/ Opinions and views are my own

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store