Image for post
Image for post
image: pixabay

Καινοτομία και εταιρική κουλτούρα

Τα συστατικά για μία ‘νοοτροπία καινοτομίας’

Πλαίσιο πειραματισμού

Πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης ιδεών

Διευρυμένοι ρόλοι, ευέλικτες διαδικασίες

Σύγχρονες πρακτικές καινοτομίας

Επιβράβευση της καινοτομίας

Πρόσβαση σε γνώση και τεχνολογία

Written by

Author of https://www.theinnovationmode.com/ Opinions and views are my own

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store